Podmínky užívání služby "Recepty" a "Blog"1./ Úvod

Provozovatel internetových stránek www.vylecse.cz je také provozovatelem služeb „Recepty“ a „Blog“.

Kuchařka – recepty /informace/kategorie/3-kucharka (dále jen ,,Recepty")

Blog /informace/kategorie/2-blog (dále jen ,,Blog")

 

2./ Popis služby

Služba „Recepty“ je bezplatná služba pro uživatele stránek www.vylecse.cz. Je zaměřena především na zveřejnění a prezentaci receptů uživatelů našich stránek. K této službě můžou přistupovat jak registrovaní tak neregistrovaní uživatelé. Služba recepty je anonymní služba a nevyžaduje žádnou identifikaci uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Je určená všem uživatelům, kteří se chtějí podělit o své recepty s ostatními uživateli našich stránek, při řešení svých zdravotních problémů nebo jen dbají na zdravý a vyvážený životní styl.

Služba „Blog“ je bezplatná služba pro uživatele stránek www.vylecse.cz. Je zaměřena především na zveřejnění a prezentaci článků zaměřených na lidské zdravý, zdravé a vyvážené stravování, prezentaci zajímavých potravin a prezentaci výživových doplňků adt..

Služby jsou uživatelům poskytovány bezplatně. 

 

3./ Uživatel

Uživatelem služby ,,Recepty" je každá osoba, která službu používá a zveřejní svůj příspěvek (recept).

Uživatelem služby ,,Blog" je každá osoba, která službu používá a zveřejní svůj příspěvek (článek).

Podmínkou pro využití těchto služeb je souhlas uživatele s podmínkami užívání služeb „Recepty“ a „Blog“.

Uživatel akceptuje veškerá jejich ustanovení.

 

4./ Práva a povinnosti uživatele

Uživatel odpovídá za to, že obsahem příspěvků nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými v rámci příspěvků Uživatele nebudou dotčena práva třetích osob.

Uživatel se zavazuje, že bude přidávat na stránky jen fotografie či jiné soubory zveřejněné v rámci příspěvku, ke kterým má autorská práva nebo souhlas autora.

Uživatel nesmí na server přidávat fotografie a videa, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií a videí.

Uživatel nemá za jeho příspěvky zveřejněny na službě ,,Recepty" nárok na žádnou autorskou odměnu.

Za příspěvek do služby ,,Blog" může být autorovi článku odměna přiznána, tento vztah však upravuje řádně uzavřená platná smlouva s provozovatelem internetových stránek www.vylecse.cz.

Uživatel není oprávněn do svých příspěvků zahrnovat reklamní sdělení.

Uživatel má právo na smazání svých příspěvků zveřejněných v rámci služby ,,Recepty". Pro zmazání však musí kontaktovat provozovatele stránek.

Uživatel má právo odvolat se a žádat o znovu zveřejnění jeho obsahu, jestliže byl jeho příspěvek odebrán z důvodu porušení autorských práv někoho jiného, no toto porušení se neprokázalo a uživatel předloží důkaz o autorství, nebo souhlas autora. Se souhlasem provozovatele bude tento obsah navrácen.

 

5./ Práva a povinnosti provozovatele

V případě, že uživatel zveřejní v rámci svých příspěvků, texty, fotografie  nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem zveřejnění tohoto obsahu v příspěvku provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití textů, fotografií a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zveřejnění textů, fotografií nebo jiných výsledků tvůrčí duševní činnosti na serveru provozovatele.

Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany uživatele neodpovídá.

Provozovatel nenese žádnou právní zodpovědnost za vložený a zveřejněný obsah.

Provozovatel není povinen kontrolovat a ověřovat zveřejněné údaje od uživatelů.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky uživatele, pokud nejsou v souladu s těmito podmínkami, pravidly, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti a bezchybného provozu a zabezpečení systému serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů i bez předchozího oznámení, služby upravovat nebo inovovat.

 

6./ Soukromí

K službě ,,Recepty" můžou přistupovat registrovaní i neregistrovaní uživatele.

Služba ,,Recepty" je však anonymní a nejsou shromažďována žádná data osobní povahy. Neidentifikuje uživatele ani v případě přihlášení uživatele do systému e-shopu. Nepracuje s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

7./ Závěrečné ustanovení

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti se zveřejněným obsahem na službách ,,Recepty" a ,,Blog".

Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách serveru provozovatele.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek.

 

 

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2013


No template found for module gpwebpay